Rolnictwo i ochrona środowiska


Restrukturyzacja małych gospodarstw: od poniedziałki start naboru wniosków przez ARiMR.

Od 16 maja 2022 r. będzie można ubiegać się o 60.000 zł bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych gospodarstw. Nabór wniosków o tę formę wsparcia z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich potrwa do 14 lipca 2022 r.

O pomoc będą mogli starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Osoby, które chcą skorzystać z tego wsparcia, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

Należy także pamiętać, że o to dofinansowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących programów wsparcia: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60.000 zł. Kwota ta zostanie wypłacona w dwóch ratach –  80 proc. rolnik dostanie po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski od 16 maja do 14 lipca 2022 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Szczegóły naboru znajdziecie pod tym linkiem:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw—nabor-31-marca-do-29-maja-2021-r

 

 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE ZARZĄDZENIA ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grudziądzu przekazuje w załączeniu do wiadomości Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022, poz. 768).

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pobierz

 


Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Rogóźno.

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Rogóźno został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny jest w dni robocze w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy Rogóźno – pokój nr 3, tel. 56 / 46 870 25.

Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Rogóźno ubiegania się o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruniu a Gminą Rogóźno.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

 


Do 19 sierpnia 2021 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”.

Do 19 sierpnia 2021 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich pięciu obszarach.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:

  1. Rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 000 zł.
  2. Rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 000 zł.
  3. Rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 000 zł.
  4. Inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 000 zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 000 zł.
  5. Nawadnianie w gospodarstwie – 100 000 zł.

Pomoc we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków i dokumenty aplikacyjne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kliknij.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

 

 


Dofinansowanie na wymianę pieca – skorzystaj.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że od 6 kwietnia 2020 roku istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza tj. wymianę tzw. kopciuchów na nowy kocioł. Dotacja przyznawana jest po dokonaniu wymiany starego pieca na nowy w wysokości do 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

Warunki udzielania dotacji określone są w uchwale nr XVI/105/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza realizowane na terenie Gminy Rogóźno.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, na terenie Urzędu Gminy została wyłączona obsługa klientów w pomieszczeniach biurowych. W związku z tym przed udaniem się do urzędu prosimy o kontakt pod nr tel. 56/ 46 870 25 w celu uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku i wymaganych załączników. Wypełniony wniosek można złożyć w urzędzie w punkcie przyjęć mieszkańców, przesłać pocztą na adres urzędu lub złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do pobrania:

Regulamin udzielania dotacji

Wniosek o przyznanie dotacji

Oświadczenie właściciela

Oświadczenie współwłaściciele

Wniosek o uruchomienie dotacji