Projekty


Dofinansowanie dla Gminy Rogóźno na realizację zadania w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023.

Miło nam poinformować, że Gmina Rogóźno otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023. Na realizację zadania Gmina otrzymała 113 095 zł. Działania związane z realizacją Programu będzie podejmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie.

Program ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Gmina będzie realizowała program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

 

 


Gmina Rogóźno pozyskała środki na realizację projektu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Gmina Rogóźno otrzymała środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 – finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego. Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie i trwa do 31.12.2023 r.

Kwota dofinansowania:  288 955,00 zł.

Całkowita wartość: 288 955,00 zł – 100% dofinansowania.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub  traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Program ma także zapewniać:

– poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

– wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;

– uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

– dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

– zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 


Nabór wniosków na projekty dla OSP!!!

Uwaga druhny i druhowie,

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) prowadzi do 31 grudnia 2022 r. nabór wniosków do projektów do kwoty 20.000 zł.

Pozyskane środki mają poprawić standardy funkcjonalno-użytkowe i techniczne dla strażnic OSP, usprawnić działania ratownicze oraz poprawić bezpieczeństwo jej członków biorących udział w działaniach ratowniczych prowadzonych na rzecz rolników i członków ich rodzin.

Szczegóły można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pn-wyp.html

 


Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych!!!

Dziś (14 listopada 2022 r.) w remizie OSP w Grucie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z regionu powiatów grudziądzkiego, wąbrzeskiego i brodnickiego odebrały promesy na dofinansowanie swojej działalności. Kwotę ponad 3.000 zł otrzymały:
– MDP OSP Rogóźno,
– MDP OSP Rogóźno Zamek,
– MDP OSP Szembruczek
– MDP OSP Szembruk.

Środki z promes zostaną przeznaczone na rozwój młodych miłośników pożarnictwa m.in. na: zakup sprzętu do zawodów sportowo-pożarniczych czy umundurowania i wyposażenia osobistego dla członków MDP.

W uroczystości, podczas której wręczano promesy na dofinansowanie, poza przedstawicielami jednostek, udział wzięli: parlamentarzyści Joanna Borowiak i Jan Krzysztof Ardanowski, wicewojewoda Józef Ramlau, Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kaczmarek, zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Rusoń , Komendant Miejski PSP w Grudziądzu st. bryg. Robert Gutowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jarosław Herbowski, Komendant Gminny OSP Sławomir Chyła, a także wójtowie gmin: Rogóźno – Krzysztof Polesiak oraz Gruta – Waldemar Kurkowski.

 


Podsumowanie spotkania konsultacyjnego w sprawie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W ub. tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD Vistula-Terra Culmensis z lokalną społecznością ws budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Spotkania przebiegały wg dwóch bloków tematycznych. Pierwszy z nich przedstawiał dotychczasowe osiągnięcia, tym samym wskazując jak ważna dla naszego obszaru jest dobrze zaplanowana LSR. Druga część dotyczyła określenia problemów i potrzeb obszaru. Następnie przeszliśmy do ustalenia grupy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji a które wymagają w związku z tym szczególnego wsparcia/zauważenia. Na zakończenie postawiliśmy sobie pytanie o wizję rozwoju obszaru, z uwzględnieniem działań ukierunkowanych na zintegrowanie, partnerstwo, innowacyjność.

Słowa “klucz” podczas tych spotkań to SPORT I REKREACJA oraz ŁĄCZENIE POKOLEŃ, EDUKACJA, INTEGRACJA.

Dziękujemy wszystkim obecnym za poświęcony nam czas, dobre pomysły, wspólną analizę i określenie problemów i potrzeb obszaru.

 


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027.

Szanowni Państwo,

Obecnie kończymy perspektywę wdrażania środków unijnych na lata 2014-2020, i przymierzamy się do zaplanowania co będziemy wdrażać w kolejnej perspektywie finansowania nazywanej perspektywą na 2021-2027.

Chcielibyśmy wspólnie z Państwem wytyczyć kierunki działania w nowym okresie i tym samym wspólnie opracować nową LSR – Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027.

Wspólnie wytyczmy kierunki działania w nowym okresie i tym samym wspólnie opracujmy nową LSR – Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się:
3 listopada 2022 r. godz. 16.00 – GOK Rogóźno

Ze względów organizacyjnych na spotkania obowiązują zapisy pod numerem telefonu 501-795-541 lub za pośrednictwem e-maila: sekretariat@lgdvistula.org

W każdym momencie również zapraszamy do Biura LGD – Sztynwag 46, gdzie również będzie można złożyć swoje wnioski, uwagi, propozycje, zaczerpnąć informacji nt. nowego okresu programowania, jego założeń.

 


Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej:
Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

 


Informacja związana z dostępem do sieci światłowodowej na terenie Gminy Rogóźno.

W związku z licznymi pytaniami ze strony naszych mieszkańców dotyczącymi możliwości uzyskania dostępu do sieci światłowodowej informuję, że na bieżąco są prowadzone prace związane z jej rozbudową.

Poniżej prezentuję Państwu odnośnik do interaktywnej mapy zasięgu, na której można sprawdzić czy Państwa posesja jest w zasięgu sieci światłowodowej firmy NEXERA Sp. z o.o..

https://www.nexera.pl/pl/map

Na w/w stronie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące budowy sieci światłowodowej, jak i wszelkie dane kontaktowe do firmy NEXERA.

Budowę sieci światłowodowej finansuje NEXERA i jej udziałowcy, a część kosztów pokrywana jest przez Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

 

 


Umowa na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Szembruku podpisana!

Miło nam poinformować, że podpisana została umowa przez Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzeny Halik z Kamilą Hałupką – Członkiem Zarządu firmy INSTALCOMPACT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdalniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk”. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwotą 2,85 mln złotych, a całkowity koszt jej realizacji wynosi 5,67 mln zł.

Cieszymy się, że inwestycja polegająca na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, wybudowaniu nowego ujęcia wody pitnej, a także wymianie sieci azbestowej i przyłączy poprawi jakość dostarczanej wody pitnej dla mieszkańców Gminy Rogóźno.