Organizacje pozarządowe


Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy że, od dnia 15 kwietnia 2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

 1. Przedmiot konsultacji: projekt zasad występowania mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
 2. Uczestnicy konsultacji: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057)
 3. Termin konsultacji: od 15 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 4. Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu:

–  w formie pisemnej – pocztą na adres Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub osobiście w Punkcie Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w godzinach pracy Urzędu),

–   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
 2. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 3. Osoby składające opinię w imieniu podmiotów, o których mowa w pkt 2, zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego oraz do podpisania formularza wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Nie będą rozpatrywane opinie niepodpisane lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 2.
 5. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

uchwala_Nr_13_481_21_ZWK-P

US-6-21-425

US-6-21-425-zal

zalacznik_nr_1

zalacznik_nr_2


Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.
Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd. Jak się zapisać do akcji Masz Głos? Wystarczy wejść na stronę www.maszglos.pl i do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny. W 2021 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

 

 

 


Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Rogóźnie informuje, że Wójt Gminy Rogóźno Zarządzeniem nr 15/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. Zapraszamy do składania ofert.

Zarządzenie. pdf

Wzór oferty.doc

Wzór oferty.pdf


ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”

ZARZĄDZENIE NR 83/2017
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO
z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Rogóźno
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2018 r.”


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 maja 2017 r. z realizacji programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 maja 2017 r. z realizacji programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

 


ZARZĄDZENIE NR 67/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

ZARZĄDZENIE NR 67/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

zarzadzenie-w-sprawie-konsultacji-do-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi