Organizacje pozarządowe


Środki dla Kół Gospodyń Wiejskich z ARiMR.

Od kwietnia br. ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Wnioski są przyjmowane w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

– prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

– prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

– wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

– inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

– upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

– reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

– rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro powiatowe, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51/53, 86-300 Grudziądz, telefon: 56 / 461 02 14.

 


Rusza nabór wniosków w Konkursie Duże Granty organizowanym w ramach programu ,,Równać Szanse”!

Fundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w Konkursie Duże Granty organizowanym w ramach programu ,,Równać Szanse”! Jego celem jest wsparcie projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

W konkursie możesz zdobyć dotację w wysokości do 40 tysięcy zł na realizację 12-miesięcznego projektu w Twojej miejscowości!

Termin składania wniosków upływa 15 marca o godzinie 12:00 (w południe).

Kto może ubiegać się o dotację?
W organizowanych przez nas konkursach przyznajemy granty podmiotom z miejscowości
do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:
● organizacje pozarządowe zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
● powiatowe, miejskie i gminne domy kultury, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”;
● powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”.

Dlaczego warto?
Realizacja projektu to dla młodych ludzi ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z innymi.
Razem ustalają cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole, poznają lokalną historię, kulturę, środowisko przyrodnicze i tradycję. Mają okazję zapoznać się z okolicznymi działaczami. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w nowych sytuacjach. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz lokalnej społeczności.
Program Równać Szanse działa od 21 lat. Dotychczas w Programie zrealizowano ponad 3 500 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi!

Wartość przyznanych grantów przekroczyła 40 000 000 zł!

Czas zrealizować projekt w Twojej miejscowości!
Szczegóły konkursu: www.rownacszanse.org.pl/konkurs_duze_granty/

Pliki do pobrania:
Zasady konkursu grantowego
Wniosek
Kryteria oceny formalnej

Kryteria oceny merytorycznej
Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów

Jak fundacja wspiera wnioskujące organizacje?
● szkolimy i doradzamy na etapie składania wniosków,
● przyznajemy granty w wysokości do 40 tysięcy zł na realizację 12-miesięcznych projektów,
● szkolimy i doradzamy w trakcie realizacji projektów,
● prowadzimy wizyty wspierające w miejscu realizacji działań,
● zapewniamy ciekawe gadżety dla uczestników projektów

Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców. W grupie projektowej powinno działać minimum 15 osób, a rekomendowana przez nas liczba to 15-20 osób.

Więcej informacji na temat konkursu: https://rownacszanse.org.pl/konkurs_duze_granty/

Dodatkowych informacji udziela Fundacja Civis Polonus telefonicznie pod numerem +48 609 458 344 lub pocztą elektroniczną: artur.lega@civispolonus.org.pl; pawel.walecki@civispolonus.org.pl oraz rownacszanse@civispolonus.org.pl.

Konkurs Duże Granty organizowany jest w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Civis Polonus. Patronem konkursu jest ngo.pl – portal organizacji pozarządowych.


Emilia Dembek i Hanna Marszałek-Piecuch – absolwentkami Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi.

Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy miał przyjemność się spotkać się z mieszkankami naszego samorządu – Emilią DembekHanną Marszałek-Piecuch, które zostały absolwentkami Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi. Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi to przedsięwzięcie kierowane do młodych mieszkańców gmin wiejskich, którego organizatorem jest Fundacja Kuźnica, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czterodniowy pobyt w akademii (od 9 do 12 września 2021 r.) wypełniony debatami, wykładami oraz warsztatami otwiera przed jej absolwentami nowe możliwości, które mogą zostać wykorzystane na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Pierwszym efektem udziału naszych mieszkanek w akademii jest założenie Klubu Europejskiego, którego ideą będzie przybliżenie możliwości jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej oraz zwiększenie udziału aktywności młodych osób wśród samorządowej społeczności. Wszystkie osoby zainteresowane członkostwem w Klubie Europejskim oraz jego działalnością prosimy o kontakt pomysłodawczyniami tego projektu.

 

 


Zaproszenie na seminarium „Różne drogi – wspólny cel – wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich”.

W imieniu Pana Marcina Barczykowskiego – Wójta Gminy Dąbrowa serdecznie zapraszamy wiejskich liderów, sołtysów, członków organizacji pozarządowych i wiejskich, a także przedstawicieli lokalnych społeczności angażujących się społecznie z województwa kujawsko – pomorskiego na seminarium „Różne drogi – wspólny cel – wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich”.

Głównym celem seminarium jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie intensywności współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu szczególnie w obszarze rozwoju turystyki i innych form aktywizacji obszarów wiejskich.

Seminarium odbędzie się dnia 27 września 2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie (woj. kujawsko – pomorskie, powiat mogileński). Udział w seminarium jest bezpłatny.

W załączeniu przesyłamy Program spotkania oraz karta zgłoszenia, którą należy uzupełnić do dnia 15 września 2021 r.

W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt:

Radzym Jankiewicz

jankiewicz.radzym@gmail.com

tel. 726 349 602

 

 


Granty dla organizacji pozarządowych.

ℹ️ Możliwość zdobycia grantu w wysokości do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz do 10 000 tysięcy dla młodych organizacji planujących działania w określone w regulaminie, jako priorytetowe sfery pożytku publicznego.
ℹ️ Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start?
Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?
Zgłoś się na spotkanie informacyjne w swojej miejscowości: (lokalizacje podane są pod 2 linkami)
ℹ️ W ramach Inicjuj z FIO 3.0 dotację możesz przeznaczyć m.in:
✅ na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego,
✅ sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,
✅ podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,
✅ opracowanie merytorycznych planów rozwoju,
✅ adaptację lokalu.
ℹ️ W ramach Inicjuj z FIO 3.0na spotkaniach i szkoleniach nauczysz się:
✅ Jak napisać projekt
✅ Jak zdefiniować cele
✅ Jak przygotować budżet
ℹ️ DLA KOGO:
✅ Dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 60 miesięcy, których budżet za ostatni rok wynosi nie więcej niż 30 tysięcy złotych,
✅ Dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne,
✅ Dla grup samopomocowych – sąsiedzkich, osiedlowych itp.
Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO 3.0” na stronie www.tlok.pl i pod nr tel. 797 656 053
e-mail: fio3@tlok.pl

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy że, od dnia 15 kwietnia 2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

 1. Przedmiot konsultacji: projekt zasad występowania mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
 2. Uczestnicy konsultacji: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057)
 3. Termin konsultacji: od 15 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 4. Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu:

–  w formie pisemnej – pocztą na adres Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub osobiście w Punkcie Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w godzinach pracy Urzędu),

–   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
 2. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 3. Osoby składające opinię w imieniu podmiotów, o których mowa w pkt 2, zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego oraz do podpisania formularza wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Nie będą rozpatrywane opinie niepodpisane lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 2.
 5. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

uchwala_Nr_13_481_21_ZWK-P

US-6-21-425

US-6-21-425-zal

zalacznik_nr_1

zalacznik_nr_2