Organizacje pozarządowe


Emilia Dembek i Hanna Marszałek-Piecuch – absolwentkami Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi.

Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy miał przyjemność się spotkać się z mieszkankami naszego samorządu – Emilią DembekHanną Marszałek-Piecuch, które zostały absolwentkami Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi. Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi to przedsięwzięcie kierowane do młodych mieszkańców gmin wiejskich, którego organizatorem jest Fundacja Kuźnica, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czterodniowy pobyt w akademii (od 9 do 12 września 2021 r.) wypełniony debatami, wykładami oraz warsztatami otwiera przed jej absolwentami nowe możliwości, które mogą zostać wykorzystane na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Pierwszym efektem udziału naszych mieszkanek w akademii jest założenie Klubu Europejskiego, którego ideą będzie przybliżenie możliwości jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej oraz zwiększenie udziału aktywności młodych osób wśród samorządowej społeczności. Wszystkie osoby zainteresowane członkostwem w Klubie Europejskim oraz jego działalnością prosimy o kontakt pomysłodawczyniami tego projektu.

 

 


Zaproszenie na seminarium „Różne drogi – wspólny cel – wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich”.

W imieniu Pana Marcina Barczykowskiego – Wójta Gminy Dąbrowa serdecznie zapraszamy wiejskich liderów, sołtysów, członków organizacji pozarządowych i wiejskich, a także przedstawicieli lokalnych społeczności angażujących się społecznie z województwa kujawsko – pomorskiego na seminarium „Różne drogi – wspólny cel – wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich”.

Głównym celem seminarium jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie intensywności współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu szczególnie w obszarze rozwoju turystyki i innych form aktywizacji obszarów wiejskich.

Seminarium odbędzie się dnia 27 września 2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie (woj. kujawsko – pomorskie, powiat mogileński). Udział w seminarium jest bezpłatny.

W załączeniu przesyłamy Program spotkania oraz karta zgłoszenia, którą należy uzupełnić do dnia 15 września 2021 r.

W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt:

Radzym Jankiewicz

jankiewicz.radzym@gmail.com

tel. 726 349 602

 

 


Granty dla organizacji pozarządowych.

ℹ️ Możliwość zdobycia grantu w wysokości do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz do 10 000 tysięcy dla młodych organizacji planujących działania w określone w regulaminie, jako priorytetowe sfery pożytku publicznego.
ℹ️ Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start?
Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?
Zgłoś się na spotkanie informacyjne w swojej miejscowości: (lokalizacje podane są pod 2 linkami)
ℹ️ W ramach Inicjuj z FIO 3.0 dotację możesz przeznaczyć m.in:
✅ na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego,
✅ sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,
✅ podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,
✅ opracowanie merytorycznych planów rozwoju,
✅ adaptację lokalu.
ℹ️ W ramach Inicjuj z FIO 3.0na spotkaniach i szkoleniach nauczysz się:
✅ Jak napisać projekt
✅ Jak zdefiniować cele
✅ Jak przygotować budżet
ℹ️ DLA KOGO:
✅ Dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 60 miesięcy, których budżet za ostatni rok wynosi nie więcej niż 30 tysięcy złotych,
✅ Dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne,
✅ Dla grup samopomocowych – sąsiedzkich, osiedlowych itp.
Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO 3.0” na stronie www.tlok.pl i pod nr tel. 797 656 053
e-mail: fio3@tlok.pl

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy że, od dnia 15 kwietnia 2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

 1. Przedmiot konsultacji: projekt zasad występowania mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
 2. Uczestnicy konsultacji: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057)
 3. Termin konsultacji: od 15 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 4. Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu:

–  w formie pisemnej – pocztą na adres Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub osobiście w Punkcie Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w godzinach pracy Urzędu),

–   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
 2. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 3. Osoby składające opinię w imieniu podmiotów, o których mowa w pkt 2, zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego oraz do podpisania formularza wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Nie będą rozpatrywane opinie niepodpisane lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 2.
 5. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

uchwala_Nr_13_481_21_ZWK-P

US-6-21-425

US-6-21-425-zal

zalacznik_nr_1

zalacznik_nr_2


Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.
Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd. Jak się zapisać do akcji Masz Głos? Wystarczy wejść na stronę www.maszglos.pl i do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny. W 2021 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

 

 

 


Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Rogóźnie informuje, że Wójt Gminy Rogóźno Zarządzeniem nr 15/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. Zapraszamy do składania ofert.

Zarządzenie. pdf

Wzór oferty.doc

Wzór oferty.pdf


ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”

ZARZĄDZENIE NR 83/2017
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO
z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Rogóźno
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2018 r.”