Odbiór nieczystości ciekłych


Rusza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 2023 rok

Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, może uzyskać osoba fizyczna  posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie dotyczy terenów, na których istnieje techniczna możliwość podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji.

UWAGA!! Dotacja może być udzielona tylko raz dla danej nieruchomości.

Termin składania wniosków.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przedsięwzięcia w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4 000 zł.

Zakres dotacji.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz koszty poniesione na montaż.

WAŻNE !! Dofinansowaniu nie podlegają:

 • koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy z Gminą Rogóźno;
 • koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków;
 • koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
 • koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę;

Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Wnioski niekompletne będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek oraz następujące załączniki:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności lub współwłasności do nieruchomości;
 • zgodę współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia;
 • kopię dokumentów wymaganych do rozpoczęcia budowy tj. zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł on sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, maksymalnie w ciągu 14 dni od wskazanej w umowie daty zakończenia przedsięwzięcia, Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek o uruchomienie dotacji wraz  z załączonymi dokumentami:

 • dowodami zakupu materiałów i usług (faktury VAT lub rachunki) wraz z dowodami zapłaty
  za faktury/rachunki;
 • zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
 • oświadczenia o wysokości otrzymanego dofinansowania z innych środków publicznych – o ile takie dofinansowanie było udzielone.

Oświadczenie

Oświadczenie współwłaściciele

Wniosek o oczyszczalni

Wniosek o uruchomienie dotacji

Zgłoszenie wykonania oczyszczalni


Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, może uzyskać osoba fizyczna  posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie dotyczy terenów, na których istnieje techniczna możliwość podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji.

Dotacja może być udzielona tylko raz dla danej nieruchomości.

Termin składania wniosków.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przedsięwzięcia w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4 000 zł.

Zakres dotacji.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz koszty poniesione na montaż.

Dofinansowaniu nie podlegają:

 • koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy z Gminą Rogóźno;
 • koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków;
 • koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
 • koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę;

Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Wnioski niekompletne będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie.
W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek oraz następujące załączniki:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności lub współwłasności do nieruchomości;
 • zgodę współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia;
 • kopię dokumentów wymaganych do rozpoczęcia budowy tj. zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł on sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia
  na budowę.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, maksymalnie w ciągu 14 dni od wskazanej w umowie daty zakończenia przedsięwzięcia, Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek o uruchomienie dotacji wraz  z załączonymi dokumentami:

 • dowodami zakupu materiałów i usług (faktury VAT lub rachunki) wraz z dowodami zapłaty
  za faktury/rachunki;
 • zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
 • oświadczenia o wysokości otrzymanego dofinansowania z innych środków publicznych – o ile takie dofinansowanie było udzielone.

 


OBOWIĄZUJĄCE UREGULOWANIA W ZAKRESIE GROMADZENIA I POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) oraz uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno.

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

 • Każda nieruchomość, która nie została podłączona do sieci kanalizacyjnej powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem i odpowietrzenie.

 • Każdy właściciel zbiornika bezodpływowego powinien posiadać zawartą umowę z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Rogóźno (wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej gminy – w zakładce – Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Odbiór nieczystości ciekłych).

 • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania , a w razie kontroli do okazania dowodów zapłaty (faktur, rachunków) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych .

 • Każdy właściciel zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do wypełnienia druku zgłoszenia posiadanego urządzenia. Zgłoszenie służyć będzie ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy.

Druk do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy pokój nr 16. Wypełnione druki należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać drogą elektroniczną na adres info@rogozno.ug.gov.pl

Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzą kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W pierwszej kolejności sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.