Informacje odpady


Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 sierpnia 2021 roku.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Rogóźno zawiadamia, że Rada Gminy Rogóźno uchwałą Nr XXIX/186/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od dnia 1 sierpnia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • 21,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – aby skorzystać z niższej stawki opłaty należy złożyć nową deklarację).

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 66,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

 

Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:

– wzrost cen usług za odbiór odpadów;

– wzrost opłaty środowiskowej;

– wzrost produkcji ilości odpadów przez mieszkańców;

– wzrost cen paliwa;

– wzrost cen energii elektrycznej;

– wzrost płacy minimalnej.

 

 1. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
 2. Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz   nowej stawki opłaty.
 3. Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
 4. Nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i skorzystania z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.
  Nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – pobierz
 1. Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Rogóźno nr 67 9500 0008 0000 0097 2000 0790, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który istniał obowiązek ponoszenia opłaty.
 2. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc sierpień i kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 sierpnia 2021 roku.
 3. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty. W tych przypadkach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

PRZYPOMINAMY

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty – zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Rogóźno, pokój nr 2 oraz pod numerem telefonu 56 / 46 870 25.

 

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

 

 


Umowa na odbiór odpadów w Gminie Rogóźno podpisana.

Urząd Gminy Rogóźno informuje, że zakończona została procedura przetargowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rogóźno. Postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy na okres 12 miesięcy z firmą Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. z Grudziądza. Gminę Rogóźno reprezentował Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy, z kolei PUM Sp. z o.o. – Bogna Szałkowska – Prezes Zarządu oraz Rafał Chmielewski – Dyrektor.

Poniżej przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz zasady segregacji odpadów.

 

Harmonogram wywozu odpadów 01.07.2021 – 31.12.2021 r. – pobierz

 

 

 


Zbiórka odpadów gabarytowych na terenie Gminy Rogóźno.

Urząd Gminy Rogóźno informuje, że w marcu br. odbędzie się zbiórka odpadów gabarytowych obejmująca odpady pochodzące z gospodarstw domowych:

– sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny), żarówki;

– opony (tylko samochodowe), akumulatory, chemikalia;

– meble i inne odpady wielkogabarytowe;

– odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowo-budowlanych (należy dostarczyć w mocnych workach).

Terminy zbiórek w poszczególnych miejscowościach:

07.03.2020 r. – Budy, Jamy, Gubiny, Skurgwy, Zarośle;

14.03.2020 r. – Rogóźno Zamek, Rogóźno, Białochowo;

21.03.2020 r. – Bukowiec, Szembruk, Szembruczek, Sobótka, Kłódka.