Aktualności


Uwaga burze z gradem!!!

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: brodnicki, Grudziądz, grudziądzki.

Czas obowiązywania: od godz. 13:00 dnia 24.05.2023 do godz. 23:00 dnia 24.05.2023

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 55.


Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu zwrócił się do Rady Gminy Rogóźno z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 • do Sądu Rejonowego w Grudziądzu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
  ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo należy dołączyć:

 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręcznym podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień
  w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 Pusp).

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Kandydatów spełniających warunki określone w ustawie należy zgłaszać do Urzędu Gminy Rogóźno w Biurze Obsługi Mieszkańca pokój nr 5 w godzinach urzędowania.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rogóźno, pokój nr 5.

Informacji w sprawie wyboru ławników udziela Emilia Miller – samodzielny referent tel. 56 468 84 93.


Kamil Siemiątkowski laureatem wojewódzkiego konkursu z historii.

Krzysztof Polesiak Wójt Gminy spotkał się z Kamilem Siemiątkowskim, uczniem kl. VII Szkoły Podstawowej w Białochowie tegorocznym laureatem wojewódzkiego konkursu z historii, który otrzymał z tej okazji okolicznościowy prezent. Kamil zainteresowani historią “odziedziczył” po swoim dziadku, a najbardziej pasjonuje go okres wojen napoleońskich. W spotkaniu uczestniczyła również mama Kamila – Pani Małgorzata, Pani Justyna Perzyna – nauczyciel opiekun Kamila oraz Pan Jacek Murawski – Dyrektor SP Białochowo. Gratulujemy Kamilowi osiągniętego wyniku oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 


Nowe przystanki przy drogach krajowych: nr 16 w miejscowości Rogóźno Zamek oraz nr 55 w miejscowości Zarośle.

Kolejna dobra wiadomość dla pasażerów komunikacji publicznej z naszej gminy. Przy drogach krajowych: nr 16 w miejscowości Rogóźno Zamek oraz nr 55 w miejscowości Zarośle zakończył się montaż dwóch nowych przystanków. Pasażerowie z obu miejscowości nie będą musieli już moknąć czekając na środek transportu. Oba zadania zostały sfinansowane z Funduszy Sołeckich i budżetu gminy.