Azbest


Rusza nabór składania wniosków na utylizację azbestu.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez Gminę dotacji na utylizację azbestu w 2023 roku. Dotacja udzielana jest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest lecz nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest
lub na sam odbiór w/w wyrobów. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach lipiec – październik 2023 r.

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno w Biurze Obsługi Mieszkańca w terminie do 18 czerwca 2023 roku.

O przyznaniu pomocy decyduje kolejność wpływu kompletnego wniosku. Gmina Rogóźno zastrzega sobie możliwość przyznania dofinansowania wyłącznie na wniosku, których kwoty nie przekroczą puli środków przeznaczonych na ten cel.

Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.


Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej:
Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

 


Rusza tegoroczny program „Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z terenu gminy Rogóźno”.

Rusza tegoroczny program „Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z terenu gminy Rogóźno”. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy w obecności Marzeny Halika – Skarbnika podpisał umowę z firmą PRO-EKO SERWIS SP. z o.o. z Bierzewic na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno w 2022 roku”. Wartość umowy opiewa na kwotę ponad 22,3 tyś. zł i jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 20,0 tyś zł (ponad 90% wartości inwestycji). W ramach programu, który potrwa do połowy października br., szkodliwy azbest zostanie usunięty i zutylizowany z 14 posesji znajdujących się na terenie gminy.

 


Pozyskaj dofinansowanie na utylizację azbestu.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2021 roku. Dotacja udzielana jest
w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiór w/w wyrobów. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach lipiec – październik 2021 r.

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno w Biurze Obsługi Mieszkańca w terminie do 18 czerwca 2021 roku.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Rogóźno i na stronie internetowej www.rogozno.ug.gov.pl

Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 56 / 46 870 25 oraz na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.torun.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK AZBEST 2021 ROK – pobierz

OŚWIADCZENIE AZBEST 2021 ROK – pobierz

 


Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Rogóźno.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że najbliższych tygodniach na terenie Gminy Rogóźno zostanie przeprowadzona inwentaryzacja azbestu oraz wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację na terenie Gminy przeprowadzą pracownicy firmy EKOLOG Sp. z o.o. z Poznania. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac.


Dotacja na utylizację azbestu

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2019 roku. Dotacja udzielana jest w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów w/w wyrobów. Po zebraniu wniosków gmina wyłania firmę demontującą i utylizującą odpady oraz opracowuje wniosek zbiorowy do Funduszu o dzielenie dotacji. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach maj – październik 2019 roku.

 

Wniosek – pobierz

Oświadczenie – pobierz

 

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno (pokój nr 16) w terminie do 15 marca 2019 roku.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 56 468 70 25 oraz na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.torun.pl


Informacja o zutylizowanym azbeście

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że zakończyła się realizacja zaplanowanego na 2018 rok przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie 51,82 ton. Zadanie zostało w 70% sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu priorytetowego AZBEST 2018. Pozostałe 30% wartości zadania zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Zadanie realizowane było w miesiącach czerwiec – październik 2018 roku. Płyty azbestowe zostały odebrane z terenu 14 nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno. Odpady te zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wójt Gminy Rogóźno


Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno w 2018 roku” realizować będzie firma F.H.U. „GRA-MAR” Joanna Malinowska z siedzibą w Kowalewie Pomorskim, ul. Chopina 35. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania ze strony ww. firmy jest Pan Maciej Wierzbowski tel. 694 169 093.