Akcja zostań społecznym opiekunem kotów!!!


INFORMACJA

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że z uwagi na zbliżający się okres jesienno-zimowy Urząd Gminy Rogóźno, w ramach obowiązującego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi prowadzi nabór wśród mieszkańców gminy dotyczący wyłonienia społecznych opiekunów dla kotów wolno żyjących.

Aby, otrzymać budkę dla kotów wolno żyjących, należy:

1.    złożyć wniosek o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów oraz oświadczenie,że dobrowolnie sprawuje się opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz zajmuje się dokarmianiem kotów.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogóźno https://bip.rogozno.ug.gov.pl/sprawowanie-opieki-nad-zwierzetami-wolnozyjacymi.html, na stronie internetowej Gminy Rogóźno w zakładce Aktualności oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Społecznym Opiekunem Kotów może zostać każda pełnoletnia osoba sprawująca opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie gminy Rogóźno.

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest nieodpłatne.

Opiekun wpisany do rejestru społecznych opiekunów kotów (na podstawie wypełnionego wniosku) obowiązany jest:

1.    Przestrzegać zasad dotyczących dokarmiania kotów wolno żyjących zawartych w Zarządzeniu Nr 18/2023/O Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 kwietnia 2023 r oraz odrębnych przepisów prawa. Z powyższym Zarządzeniem można zapoznać się wchodząc w poniższy link: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyRogozno/document/937776/Zarzadzenie-18_2023_O

Osoba wpisana do rejestru jako społeczny opiekun kotów otrzyma:

– budkę dla kotów,

– karmę dla kotów (1 raz na miesiąc w okresie listopad-marzec) przyznawaną na odrębny wniosek opiekuna,

Uwaga !!!

Po POZYTYWNYM rozpatrzeniu wniosku opiekun kotów zobowiązuje się do:

·         Dokarmiania kotów w stałym i bezpiecznym dla zwierząt, wskazanym we wniosku miejscu,

·         Zgłaszania niezwłocznie zmiany danych wskazanych we wniosku,

·         Przechowywania karmy w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem,

·         Brania czynnego udziału w zmniejszaniu populacji kotów.

Wnioski o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca
w terminie do 29 września 2023 r.

 

Klauzula informacyjna RODO dostępna pod adresem:

https://bip.rogozno.ug.gov.pl/karmiciele-zwierzat.html

Wniosek-o-wpis-rejestru-opiekunow-kotow-1 — kopia

Wniosek społecznego opiekuna kotów o przyznanie karmy — kopia