Archiwum miesiąca: maj 2023


Gmina pozyskała środki na funkcjonowanie ośrodków wsparcia Senior+.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów na funkcjonowanie ośrodków wsparcia Senior+. W uroczystości udział wzięli: Joanna Borowiak – Poseł na Sejm RP, Radosław Kempinski – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy oraz Marzena Halik – Skarbnik. Pozyskane z Programu wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025 przez nasz samorząd środki w wysokości 179 626 zł zostaną przeznaczone na realizację usług w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej dla seniorów uczęszczających do Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Rogóźnie oraz Klubów Senior+ w Jamach i Szembruku.

 


Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2023 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące
o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
od dnia 1 czerwca 2023 r.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2023 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4.987 zł 00 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 9.261 zł 60 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 15 maja 2023 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2023 r. (7.124 zł 26 gr).

Podstawa prawna: 

  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2023 r. /M.P. z dnia 11  maja 2023 r. poz. 499/.
  • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 18 maja 2023 r. poz. 513/.

 

 


Dzień Działacza i Animatora Kultury.

Dzień Działacza i Animatora Kultury to święto osób,

które swoim zaangażowaniem i pracą urozmaicają codzienne życie,

promując tradycję i kulturę regionu.

W tym dniu życzę wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego

dużo zdrowia, sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy

oraz powodzenia w realizacji wszelkich zamierzeń i planów.

Niech pasja z jaką podejmujecie działania nigdy nie gaśnie!

Dziękuję tym, którzy mają swój udział w upowszechnianiu

i ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa narodowego za pracę

na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji.

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

 


Emerytura dla matek 4 dzieci

Mamy, które nie wypracowały nawet minimalnej emerytury,wychowały co najmniej czwórkę dzieci i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą liczyć na rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazwane świadczeniem „Mama 4 plus”. Maksymalna wysokość świadczenia to kwota minimalnej emerytury- od marca 1588,44 zł brutto. Nie każdy jednak otrzyma pełną wysokość świadczenia.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić podstawowe środki do życia kobietom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. O świadczenie to mogą ubiegać się nie tylko panie po 60 roku życia, które urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci, ale po spełnieniu określonych warunków również mężczyźni – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć matki po 60 roku życia, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci, o ile spełniają łącznie kilka warunków ustawowych. Jednym z nich jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Przy ocenie prawa do świadczenia są brane pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega.

Maksymalna kwota świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1588,44 zł brutto. Nie każdy jednak otrzyma pełną wysokość świadczenia. Na pełną kwotę świadczenia mogą liczyć osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1588,44 zł brutto. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 1000 zł i nie osiągamy innych dochodów,  to świadczenie Mama 4 plus  zostanie przyznane w kwocie 588,44 zł brutto.

W województwie kujawsko-pomorskim 4067 osób dostaje z ZUS-u tzw. matczyną emeryturę.  1556 osób otrzymuje pełną wysokość świadczenia, a 2511 otrzymuje uzupełnienie do kwoty gwarantowanej emerytury minimalnej.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane przez ZUS automatycznie. Trzeba złożyć wniosek (formularz ERSU). Należy dołączyć do niego m.in. oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz  inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie prawa do świadczenia.

O czym należy zawiadomić ZUS, jeśli pobiera się Mama 4 plus

Osoba, która pobiera rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów, czy też prawie do innego świadczenia.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Zapisy na letnie półkolonie w Gminie Rogóźno.

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Rogóźno wraz z Dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych z Gminy Rogóźno serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu Gminy Rogóźno do udziału w letnich półkoloniach. Zapisy na półkolonie trwają do 31 maja 2023 roku w sekretariatach szkół podstawowych w Białochowie, Rogóźnie i Szembruczku. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów.