Archiwum dnia: 2 lutego 2023


Konkurs Plastyczny dla Dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”
Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3,
w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie wykazu czynności szczególne niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat oraz popularyzowanie zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym (m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw) i ochrony środowiska naturalnego.
Tegoroczna edycja konkursu przebiegać będzie pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2023 roku. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz. Prace można także dostarczyć do najbliższej Placówki Terenowej Kasy.
Regulamin konkursu plast 2023
konkurs plastyczny plakat
zał.1_konk_plast_formularz_zgłoszeniowy_2023


Spotkanie z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego w sprawie planów budowy kolei dużych prędkości.

W minioną środę (01.02.2023 r.) Krzysztof Polesiak Wójt Gminy wraz z Magdaleną Pokojską – Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz firm: Transprojekt Gdański sp. z o.o. oraz Infra–Centrum Doradztwa sp. z o.o. które na zlecenie CPK wykonują Rozszerzone studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ-R) dla projektu pn. “Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz budowa linii kolejowej na odcinku Grudziądz-Gdańsk”.

W ramach projektowanych linii kolejowych, które mają powstać przy CPK, jest linia kolejowa nr 5 na odcinku Lipno-Gdańsk, nr 242 na odcinku Grudziądz–Warlubie, a także budowa łącznic spajających ww. linie z istniejącą siecią kolejową.

Bazą do analiz wariantów w ramach STEŚ są rozwiązana koncepcyjne wypracowane w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Lotniczego (SSL), dostępne pod linkiem: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

 


Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia / przyjęcia dziecka na wychowanie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 lutego 2023 r.
o zasiłek macierzyński mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, które przysposobiły dziecko w wieku do 14. roku życia lub przyjęły na wychowanie w wieku do ukończenia 14. roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Z 7./10. roku życia do 14. roku życia zmieniła się górna granica wieku dziecka przysposobionego/ przyjętego na wychowanie, od której zależy uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego. Nie zmieniło się natomiast kryterium wieku dla dziecka przyjętego na wychowanie w ramach niezawodowej rodziny zastępczej – nadal pozostaje do 7./10. roku życia.

Osobom, które w dniu 1 lutego 2023 r. nie pobierają zasiłku macierzyńskiego na dziecko/dzieci, które przysposobiły w wieku do ukończenia 14. roku życia/ przyjęły na wychowanie w wieku do ukończenia 14. roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, zasiłek macierzyński przyznaje się począwszy od 1 lutego 2023 r., jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy licząc od 1 lutego 2023 r. i nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku złożenia wniosku po ww. terminie, nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego prawo do zasiłku macierzyńskiego przyznaje się począwszy od miesiąca złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

  •  ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 ze zm.),
    •    ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2140).

.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy