Informacja dla osób prawnych wykorzystujących azbest na terenie Gminy Rogóźno


Zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przekazujemy informację przypominającą o złożeniu w formie papierowej marszałkowi województwa „informację o wyrobach zawierających azbest”, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.