Archiwum dnia: 16 stycznia 2023


Rusza nabór składania wniosków na utylizację azbestu.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez Gminę dotacji na utylizację azbestu w 2023 roku. Dotacja udzielana jest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest lecz nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest
lub na sam odbiór w/w wyrobów. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach lipiec – październik 2023 r.

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno w Biurze Obsługi Mieszkańca w terminie do 18 czerwca 2023 roku.

O przyznaniu pomocy decyduje kolejność wpływu kompletnego wniosku. Gmina Rogóźno zastrzega sobie możliwość przyznania dofinansowania wyłącznie na wniosku, których kwoty nie przekroczą puli środków przeznaczonych na ten cel.

Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.