Archiwum dnia: 13 stycznia 2023


Rusza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów do wymiany pieca na 2023 rok

Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie do wymiany pieca.

Ogólne zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie Gminy Rogóźno

Dotację na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia służącego poprawie jakości powietrza może uzyskać podmiot posiadający tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, położonego na terenie Gminy Rogóźno. W przypadku gdy tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli.

Dotacja udzielana jest na wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, na:

 • kotły gazowe;
 • kotły elektryczne;
 • kotły olejowe;
 • pompy ciepła;
 • kotły na paliwo stałe, w tym kotły na biomasę, umożliwiające wyłącznie automatyczne podanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, nie posiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej według normy PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5. Kotły grzewcze na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. Spełnienie powyższych wymagań potwierdza się certyfikatem zgodności  wydanym przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zakupów i prac realizowanych w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rogóźno, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji, obejmujących:

 • demontaż starego źródła ogrzewania;
 • zakup i montaż nowego źródła ogrzewania;
 • zakup i montaż wkładu kominowego.

Nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego.

Poprzez trwałą wymianę istniejącego źródła ciepła rozumie się usunięcie z nieruchomości objętej wnioskiem pieców kaflowych/kotłów na paliwa stałe lub trwałe odcięcie pieców kaflowych od przewodów dymowych – w przypadku montażu wkładów elektrycznych.

Celem dofinansowania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, wyeliminowania możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obiekcie budowlanym innym niż budynek lub lokal mieszkalny pod warunkiem, że urządzenie będzie służyło wyłącznie celom mieszkaniowym.

Termin składania wniosków.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przedsięwzięcia w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

Zakres dotacji.

Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania budynku/lokalu na ciepło.

WAŻNE!! Nie przyznaje się dotacji na:

 • koszty poniesione przed dniem zawarcia z Gminą Rogóźno umowy;
 • zakup przenośnych urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku lub lokalu;
 • wykonanie prac projektowych;
 • przedsięwzięcia realizowane w budynkach lub lokalach użytkowych, w budynkach w całości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Wnioski niekompletne będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek oraz następujące załączniki:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności lub współwłasności do budynku lub lokalu mieszkalnego;
 • zgodę współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia;
 • pozwolenie na budowę w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy;
 • zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł olejowy.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, maksymalnie w ciągu 14 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia wskazanej w umowie, Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek o uruchomienie dotacji wraz z następującymi dokumentami:

  • fakturami VAT lub rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła wraz z dowodami zapłaty za faktury/rachunki;
  • kopię dokumentu, o którym mowa w § 1, ust.1, pkt 5 regulaminu udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie Gminy Rogóźno;
  • oświadczenia wykonawcy o zamontowaniu nowego źródła ciepła;
  • zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych – w przypadku wymiany źródła ciepła na piec gazowy;
  • oświadczenia o wysokości otrzymanego dofinansowania z innych środków publicznych – o ile takie dofinansowanie było udzielone.

Oświadczenie właściciela

Oświadczenie współwłaściciele

Wniosek o przyznanie dotacji

Wniosek o uruchomienie dotacji


Rusza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 2023 rok

Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, może uzyskać osoba fizyczna  posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie dotyczy terenów, na których istnieje techniczna możliwość podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji.

UWAGA!! Dotacja może być udzielona tylko raz dla danej nieruchomości.

Termin składania wniosków.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przedsięwzięcia w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4 000 zł.

Zakres dotacji.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz koszty poniesione na montaż.

WAŻNE !! Dofinansowaniu nie podlegają:

 • koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy z Gminą Rogóźno;
 • koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków;
 • koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
 • koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę;

Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Wnioski niekompletne będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek oraz następujące załączniki:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności lub współwłasności do nieruchomości;
 • zgodę współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia;
 • kopię dokumentów wymaganych do rozpoczęcia budowy tj. zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł on sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, maksymalnie w ciągu 14 dni od wskazanej w umowie daty zakończenia przedsięwzięcia, Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek o uruchomienie dotacji wraz  z załączonymi dokumentami:

 • dowodami zakupu materiałów i usług (faktury VAT lub rachunki) wraz z dowodami zapłaty
  za faktury/rachunki;
 • zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
 • oświadczenia o wysokości otrzymanego dofinansowania z innych środków publicznych – o ile takie dofinansowanie było udzielone.

Oświadczenie

Oświadczenie współwłaściciele

Wniosek o oczyszczalni

Wniosek o uruchomienie dotacji

Zgłoszenie wykonania oczyszczalni


Zwrot podatku akcyzowego – 2023 r. – nabór wniosków

Urząd Gminy Rogóźno informuje, że od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. trwa nabór wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2023 rok.

Odpowiedni wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 3 do 28 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zwrot akcyzy – pobierz

Załącznik do wniosku zestawienie faktur – pobierz

Oświadczenie składane przez rolnika – pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – pobierz


Do 31 stycznia przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS plus

Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie korzystał z małego ZUS plus,  a chciałby w tym roku do niego przystąpić, na zgłoszenie do ulgi ma czas tylko do końca stycznia 2023 r. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2022 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Z małego ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. To oznacza, że mały ZUS plus nie przysługuje osobom dopiero rozpoczynającym prowadzenie własnego biznesu. Z małego ZUS plus można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek liczonych od kwoty co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z małego ZUS plus, powinni zgłosić to w Zakładu do 31 stycznia.  Aby zgłosić się do małego ZUS plus, należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem ubezpieczenia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590, albo 0592. Osoby, które korzystały z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki w 2023 roku, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Co ważne, każdy  korzystający w styczniu z  małego ZUS-u plus musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II) informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego.

Ulga, ale nie dla wszystkich

Z małego ZUS plus nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystają ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzystają także osoby, które wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ważne!

Przedsiębiorca, który 31 grudnia 2022 r. wykorzystał maksymalny okres 36 miesięcy  opłacania niższych składek w ramach małego ZUS plus, powinien pamiętać, aby wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia  i zgłosić się z kodem właściwym dla pełnego, tzw. dużego ZUS-u.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Informacja dla osób prawnych wykorzystujących azbest na terenie Gminy Rogóźno

Zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przekazujemy informację przypominającą o złożeniu w formie papierowej marszałkowi województwa „informację o wyrobach zawierających azbest”, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.