Archiwum roku: R


Gmina Rogóźno otrzyma środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Dziś zostały ogłoszone wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. Nasz samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 0,74 mln stanowiące 60% wartości zadania na przebudowę drogi gminnej nr 041238C (tej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym) w Rogóźnie. W ramach projektu powstanie pieszojezdnia o szerokości 5 m, dodatkowe miejsca parkingowe, trawniki i odpływy do kanalizacji deszczowej. Drugi nasz projekt związany z przebudową również drogi gminnej nr 041238C (tej prowadzącej do drogi wojewódzkiej 535) znalazł się na liście rezerwowej, gdzie po zwiększeniu puli środków otrzyma również 60% dofinansowania w kwocie 0,49 mln zł. W tym przypadku w ramach projektu powstanie pieszojezdnia o szerokości 5 m, progi zwalniające, trawniki i odpływy do kanalizacji deszczowej. Oba zadania zostaną zrealizowane w 2024 roku.

 


Wręczenie promes w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dziś w Ratuszu Staromiejskim – Muzeum Okręgowym w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Nasz samorząd w tej uroczystości wśród parlamentarzystów z regionu kujawsko-pomorskiego reprezentowała Marzena Halik – Skarbnik Gminy. Do Gminy Rogóźno trafi na 2 projekty kwota 600.000 zł dofinansowania. Na każdy z poniższych projektów samorząd otrzyma dofinansowanie, a następnie udzieli dotację w wysokości 300.000 zł na projekty:
✅Modernizacja ogrodzenia kościołów: pw. św. Bartłomieja w Szembruku i pw. św. Krzyża w Gubinach.
✅Modernizacja budynku stodoły parafii pw. św. Wojciecha w Rogóźnie.

Rolnicy z Gminy Rogóźno zwyciężyli w powiatowym szczeblu XXXIII OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ 2023!!!

Dziś w Starostwie Powiatowym odbył się powiatowy szczebel XXXIII OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ 2023 organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Olimpiada organizowana jest dla rolników w wieku od 18 do 40 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Dzięki udziałowi w Olimpiadzie wszyscy uczestnicy poszerzą wiedzę na temat innowacyjnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, norm i wymogów wzajemnej zgodności, w tym dobrostanu zwierząt, bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, zasad dobrej praktyki rolniczej, zasad integrowanej ochrony roślin, zasad integrowanej produkcji oraz innych standardów jakościowych, zasad adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa, dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego regionów, turystyki i agroturystyki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pozarolniczych funkcji wsi, co przyczyni się do zwiększenia udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jednym ze sponsorów tego przedsięwzięcia jest Gmina Rogóźno.

Miło nam poinformować, że całe podium „zgarnęli” rolnicy z Gminy Rogóźno, a wręczenia nagród dokonał m.in. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy:

1 miejsce – Piotr Pawłowski
2 miejsce – Maciej Sieroń
3 miejsce – Mateusz Omieczyński

Serdeczne gratulacje.

 


Zapytaj eksperta o sanatorium, świadczenia dla rodziny czy przeliczanie emerytur.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z dyżurów telefonicznych, które w październiku przeprowadzi oddział ZUS w Bydgoszczy i Toruniu wraz z podległymi jednostkami. 25 października eksperci ZUS-u odpowiadać będą na pytania o świadczenia dla rodziny: 500+,300+ rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe. Dzwonić można 2 października w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 68 55,  w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 185 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 26– informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

O zasady podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego będzie można zapytać ekspertów 3 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 81 24. Z kolei dzwoniąc 3 i 5 października w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 68 55 będzie można dowiedzieć się na temat elektronicznych form kontaktu z ZUS-em jak: e-wizyty, Platforma Usług Elektronicznych, czy e-PUAP. W trakcie dyżuru eksperci wyjaśnią również, jak można udzielić pełnomocnictwo w ZUS i je odwołać.

Na pytania, jak wyjechać do sanatorium z ZUS-em, kto może skorzystać z takiej rehabilitacji i ile ona trwa, eksperci będą odpowiadać 3 października w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688.

Natomiast 4 października w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 68 55 będzie można zapytać o zasady przeliczania emerytur i rent.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Więcej jednorazowych odszkodowań za wypadek w pracy.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Tylko w 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 44,2 tys. jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę ponad 326 mln zł, gdzie rok wcześniej było to 43,9 tys. odszkodowań o łącznej wartości 308 mln zł.

W województwie kujawsko-pomorskim także można zaobserwować wzrost wypłaconych przez ZUS jednorazowych odszkodowań w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. W 2022 roku bydgoski i toruński oddział ZUS wypłacił 2,8 tys. takich świadczeń na kwotę 19,5 mln zł. Dla porównania w 2021 roku było to 2,5 tys. odszkodowań na kwotę 16,8 mln zł- informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Jeśli chodzi o pierwsze półrocze 2023 roku, to w całym kraju wypłacono 21,6 tys. jednorazowych odszkodowań o łącznej wartości niemal 173,6 mln zł, w regionie 1,4 tys. odszkodowań o wartości 9,6 mln zł– dodaje rzeczniczka.

Dla kogo odszkodowanie za wypadek w pracy

O jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stały się długotrwale lub stale niezdolne do pracy. Prawo do odszkodowania mają także uprawnieni członkowie rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Zdarzają się także wyjątkowe sytuacje, gdzie ZUS wypłaci odszkodowanie osobom, za które nie jest odprowadzana składka wypadkowa. Dotyczy to np. ucznia, które uległo wypadkowi na lekcji wychowania fizycznego. Wypłata odszkodowania zależy jednak od tego, czy z tytułu tego wypadku zostanie orzeczona całkowita niezdolność do pracy. Jeżeli lekarz orzecznik ustali tylko sam uszczerbek na zdrowiu bez całkowitej niezdolności do pracy, to odszkodowania ZUS nie wypłaci. Wypadki w szczególnych okolicznościach dotyczą nie tylko uczniów, ale i na przykład ławnika w sądzie, czy wolontariusza. To mogą być też wypadki, gdy ratujemy czyjeś życie i zdrowie od grożącego niebezpieczeństwa jak powódź, pożar itp. – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Nie każdy wie, że może ubiegać się o zwiększenie jednorazowego odszkodowania, jeśli stan zdrowia pogorszył się o co najmniej 10 proc. i jest następstwem wcześniejszego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Ile ZUS płaci za wypadek przy pracy

Wysokość jednorazowego odszkodowania jest uzależniona od tego, w jakiej wysokości zostanie ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonuje Lekarz Orzecznik ZUS lub Komisja Lekarska ZUS. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Do końca marca 2024 roku za każdy procent przysługuje 1269 zł. Na przykład, gdy lekarz orzecznik ustali 5-procentowy uszczerbek na zdrowiu, to odszkodowanie wyniesie 6345 zł.

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania wynosi 22 212 zł. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona zostanie kwota 114 231 zł. Natomiast jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy odszkodowanie wyniesie 57 115 zł.  Zaś w sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 114 231 zł, które ulega zwiększeniu o kwotę 22 212 zł na każde z tych dzieci. Odszkodowanie ustalone w łącznej kwocie dzieli się wówczas w równych częściach między uprawnionych.

Natomiast 22 212 zł przyznawane jest w sytuacji, gdy obok małżonka lub dzieci, uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego. Mogą to być między innymi  rodzice, macocha czy ojczym, jeżeli w dniu śmierci osoby, po której należne jest odszkodowanie prowadzili z nią wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania. Każdy z nich może otrzymać tę kwotę, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom.

ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania z urzędu

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji wniosek o jednorazowe odszkodowanie wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (druk OL-9) i dokumentacją medyczną ubezpieczony składa do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy. Płatnik składek kompletuje niezbędną dokumentację, a następnie całość przekazuje do ZUS-u. Lekarz orzecznik ZUS luk Komisja Lekarska ocenia stopień uszczerbku i jego związek z wypadkiem. Przyznanie lub odmowa przyznania tego świadczenia oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS. ZUS wydaje decyzję w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. ZUS wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Dokumenty niezbędne do wypłaty odszkodowania to:

 • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, który sporządza pracodawca (w przypadku wypadku przy pracy ubezpieczonego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę).
 • Karta wypadku wraz z załącznikami. Jeśli wypadkowi ulegnie osoba zatrudniona na podstawie innej umowy niż umowa o pracę np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej postępowanie powypadkowego należy do obowiązków podmiotu, na rzecz którego wykonana była praca. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub współpracującej z taką osobą albo zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej postępowanie powypadkowe przeprowadzi, właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Prawomocny wyrok sądu pracy.
 • Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Natomiast dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania po zmarłym, to m.in.:

 • Dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznane jednorazowe odszkodowanie.
 • Dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą.
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o świadczenie ubiega się wdowa lub wdowiec.
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie odszkodowania uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy.
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat.
 • Dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody w odniesieniu do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, ojczyma (jeżeli nie pozostawali we wspólnym gospodarstwie lub osoba zmarła nie przyczyniała się do ich utrzymania).

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

An accident at a warehouse, man on floor


Gmina Rogóźno pozyskała 600.000 zł z II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Kolejne dobre wiadomości dla mieszkańców naszego samorządu. Zostały ogłoszone wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, gdzie do Gminy Rogóźno trafi na 2 projekty kwota 600.000 zł dofinansowania. Na każdy z poniższych projektów samorząd otrzyma dofinansowanie, a następnie udzieli dotację w wysokości 300.000 zł na projekty:
✅Modernizacja ogrodzenia kościołów: pw. św. Bartłomieja w Szembruku i pw. św. Krzyża w Gubinach.
✅Modernizacja budynku stodoły parafii pw. św. Wojciecha w Rogóźnie.

 


Przebudowa i modernizacja systemu centralnego ogrzewania i systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej na osiedlu Jamy – zakończona.

Informujemy, że nasz samorząd zakończył inwestycję pn.: „Przebudowa i modernizacja systemu centralnego ogrzewania i systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej w budynkach komunalnych w miejscowości Jamy w formule zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania Wykonawca na rzecz naszego samorządu dostarczył i zainstalował 2 kotłownie w zabudowie kontenerowej oraz wykonał nowe węzły cieplne do 5 budynków wielolokalowych. Inwestycja zastąpi wysłużoną kilkudziesięcioletnią sieć i kotłownie na osiedlu Jamy. Wykonawcą tego zadania o wartości ponad 2,0 mln zł jest firma PHU Płomex-Pol Michał Jakubowski.

 


Regionalny portal informacyjny KUJAWY-POMORZE.info

W dniu 29 sierpnia br. został uruchomiony przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju regionalny portal informacyjny kujawy-pomorze.info.

Kujawy-pomorze.info to przede wszystkim:

 • Regionalny serwis informacyjny promujący gospodarkę i działania mające wpływ na jej rozwój.
 • Portal skupiający kompleksową informację o życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym regionu.
 • Opiniotwórczy portal, publikujący poważne, jakościowe materiały.
 • Baza informacji o dostępnych instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców oraz o instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie.
 • Platforma dyskusji i wymiany opinii, dotyczących kujawsko-pomorskiej gospodarki, jej potencjału, wpływu na rozwój regionu, tendencji rozwojowych i perspektyw.

Zapraszamy Państwa na stronę portalu www.kujawy-pomorze.info .


Podpisanie umowy na budowę instalacji fotowoltaicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się uroczyste wręczenie umów dla 17 beneficjentów na łączną kwotę 5,92 mln zł w ramach tegorocznego konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 0,7 mln zł, które wynosi 100% dofinansowania projektu, powstaną instalacje fotowoltaiczne na wszystkich szkołach podstawowych w naszym samorządzie oraz budynku, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom Senior+.