Archiwum miesiąca: listopad 2022


Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej: artystyczne, rękodzielnicze – wikliniarskie 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej: artystyczne, rękodzielnicze – wikliniarskie 1” w ramach projektu grantowego „Razem łatwiej 1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej – artystyczne, rękodzielnicze – florystyczne 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej – artystyczne, rękodzielnicze – florystyczne 2” w ramach projektu grantowego „Razem łatwiej 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


Spotkanie z dietetykiem „Zdrowe jedzenie ma znaczenie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Spotkanie z dietetykiem „Zdrowe jedzenie ma znaczenie” w ramach projektu grantowego „Razem łatwiej 1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


KRUS- nowe wysokości kwot przychodu

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Od 1 grudnia 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
•  70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 536 zł 50 gr,
•  130% tego wynagrodzenia, tj. 8 424 zł 90 gr.
Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem
z dnia 14 listopada 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2022 r. (6 480 zł 67 gr.).

Podstawa prawna:
•  Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. (M.P. z dnia 10 listopada 2022 r. poz. 1085).
•  Komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z dnia 22 listopada 2022 r. poz. 1104).


Dostępne Mieszkanie – program wsparcia

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:• ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
• nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.
Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl
Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r.
i do wyczerpania budżetu Programu.


Akcja sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących w Gminie Rogóźno.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że od dnia 28 listopada 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków w budżecie będzie możliwość skorzystania z usługi weterynaryjnej polegającej na zabiegu sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących z terenu Gminy Rogóźno.

Zabiegi zostaną przeprowadzone w Gabinecie Weterynaryjnym „Rudy Kot” przy ul. Generała Józefa Kustronia 3, 86-300 Grudziądz.

Na zabiegi w ww. przychodni będzie umawiał Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Rogóźno przy dostosowaniu odpowiedniego terminu oraz godziny z lekarzem weterynarii.

Koszty zabiegów w 100% finansuje Gmina Rogóźno.

Wszystkie koty zostaną odrobaczone i odpchlone po zabiegu.

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest wypełnienie formularza „Wniosek o sfinansowanie zabiegu/ów kastracji/sterylizacji kotów wolno żyjących” oraz złożenie go w Biurze Obsługi Mieszkania w siedzibie Urzędu Gminy.

Formularz dostępny są w Urzędzie Gminy Rogóźno oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.rogozno.ug.gov.pl/zwierzeta.html .

Usługa zostanie sfinansowana z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności zwierząt w Gminie Rogóźno na rok 2022”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej pok. 2 lub pod numerem tel. 609 -738-750.

 

Wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji – pobierz

 


21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Święta Pracownika Socjalnego składam Państwu serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za wkład i zaangażowanie w wypełnianiu tej ważnej roli społecznej.

Życzę Państwu, aby każdy dzień odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był źródłem motywacji do dalszych wysiłków i osiągania zamierzonych celów.

Dziękuję za trud, zaangażowanie i włożone serce w realizowanie działań na rzecz potrzebujących pomocy i wsparcia.

Niech wykonywana praca daje Państwu dużo radości, ludzkiej wdzięczności oraz życzliwości.

Życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak również osobistym.

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

 


Renowacja i konserwacja organów piszczałkowych w kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach.

Wczoraj w kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach odbyło się uroczyste poświęcenie wyremontowanych za ponad 60,0 tys. zł organów piszczałkowych, które pochodzą z poł. XIX w. W renowację i konserwację organów zaangażował się Ks. kan. Kazimierz Flisikowski, a nie byłaby ona możliwa bez udziału i wsparciu parafian i wiernych, przy współudziale Tomasza Kozikowskiego (prace stolarskie), Waldemara Olszewskiego i Roberta Szczygielskiego (prace organomistrzowskie i konserwatorskie), Bartosza Sobolewskiego (prospekt organowy). Warto dodać, że to wydarzenie zostało uświetnione koncertem organowym połączonym ze śpiewem Michała Rajewskiego (baryton) i Kacpra Kopańskiego (organista).