Archiwum dnia: 17 lutego 2022


NABÓR DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Informujemy, że trwa nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki decyzjom sejmiku województwa podjętym na październikowej i grudniowej sesji, czyli uchwaleniu statutu, oraz powołaniu komisji rekrutacyjnej, stworzone zostały warunki do utworzenia młodzieżowego odpowiednika naszego lokalnego parlamentu.

Zanim jednak sejmikowe ławy wypełnią się młodzieżą, należy przeprowadzić rekrutację. Nabór ruszył 7 lutego i będzie trwać do 11 marca. Sejmik Wojewódzki czeka na zgłoszenia chętnych w wieku od 16 do 21 lat, którzy aktywnie uczestniczą lub chcą zacząć uczestniczyć w życiu naszej regionalnej społeczności oraz przygotują inspirującą pracę pisemną lub multimedialną, której temat znajdziecie w Regulaminie naboru.


Rusza nabór wniosków w Konkursie Duże Granty organizowanym w ramach programu ,,Równać Szanse”!

Fundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w Konkursie Duże Granty organizowanym w ramach programu ,,Równać Szanse”! Jego celem jest wsparcie projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

W konkursie możesz zdobyć dotację w wysokości do 40 tysięcy zł na realizację 12-miesięcznego projektu w Twojej miejscowości!

Termin składania wniosków upływa 15 marca o godzinie 12:00 (w południe).

Kto może ubiegać się o dotację?
W organizowanych przez nas konkursach przyznajemy granty podmiotom z miejscowości
do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:
● organizacje pozarządowe zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
● powiatowe, miejskie i gminne domy kultury, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”;
● powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”.

Dlaczego warto?
Realizacja projektu to dla młodych ludzi ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z innymi.
Razem ustalają cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole, poznają lokalną historię, kulturę, środowisko przyrodnicze i tradycję. Mają okazję zapoznać się z okolicznymi działaczami. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w nowych sytuacjach. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz lokalnej społeczności.
Program Równać Szanse działa od 21 lat. Dotychczas w Programie zrealizowano ponad 3 500 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi!

Wartość przyznanych grantów przekroczyła 40 000 000 zł!

Czas zrealizować projekt w Twojej miejscowości!
Szczegóły konkursu: www.rownacszanse.org.pl/konkurs_duze_granty/

Pliki do pobrania:
Zasady konkursu grantowego
Wniosek
Kryteria oceny formalnej

Kryteria oceny merytorycznej
Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów

Jak fundacja wspiera wnioskujące organizacje?
● szkolimy i doradzamy na etapie składania wniosków,
● przyznajemy granty w wysokości do 40 tysięcy zł na realizację 12-miesięcznych projektów,
● szkolimy i doradzamy w trakcie realizacji projektów,
● prowadzimy wizyty wspierające w miejscu realizacji działań,
● zapewniamy ciekawe gadżety dla uczestników projektów

Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców. W grupie projektowej powinno działać minimum 15 osób, a rekomendowana przez nas liczba to 15-20 osób.

Więcej informacji na temat konkursu: https://rownacszanse.org.pl/konkurs_duze_granty/

Dodatkowych informacji udziela Fundacja Civis Polonus telefonicznie pod numerem +48 609 458 344 lub pocztą elektroniczną: artur.lega@civispolonus.org.pl; pawel.walecki@civispolonus.org.pl oraz rownacszanse@civispolonus.org.pl.

Konkurs Duże Granty organizowany jest w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Civis Polonus. Patronem konkursu jest ngo.pl – portal organizacji pozarządowych.


Wysokość składek w 2022 roku

Przedsiębiorcom prowadzącym własną firmę nie trzeba przypominać, że wraz z początkiem roku  zmieniają się kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne  zależy od minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, zaś składka zdrowotna od tego roku- od formy opodatkowania.

Od nowego roku wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. dlatego składki na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność są wyższe niż w ubiegłym roku – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Przedsiębiorca, który nie jest uprawniony do ulg w opłacaniu składek, opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.  Deklarując minimalną podstawę wymiaru, która wynosi 3553,20 zł (5922 zł x 60%), składki będą kształtowały się następująco:

  • 693,58 zł –na ubezpieczenie emerytalne (19,52%)
  • 284,26 zł –na ubezpieczenie rentowe (8%)
  • 87,05 zł –na ubezpieczenie chorobowe (2,45%)
  • 87,05 zł –na Fundusz Pracy (2,45%)
  • 59,34 zł –na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%)

Łącznie do zapłaty (bez składki zdrowotnej) – 1211,28 zł

Natomiast w sytuacji gdy przedsiębiorca korzysta z  preferencyjnych składek, to opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy 30% minimalnego wynagrodzenia. Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 903 zł. Gdy zdecydujemy się na opłacenie składek  od podstawy  903 zł ( 3010 zł x 30 proc.) będą one wyglądać następująco:

  • 176,27 zł -na ubezpieczenie emerytalne (19,52%)
  • 72,24 zł -na ubezpieczenie rentowe (8%)
  • 22,12 zł -na ubezpieczenie chorobowe (2,45%)
  • 15,08 zł -na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%)

Łącznie 285,71 zł bez składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z kolei kwota składek na ubezpieczenia społeczne przy „Małym ZUS plus” zależy od dochodu. Podstawa wymiaru składek mieści się pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2022 roku pomiędzy  903 zł a 3553,20 zł.

Osoby dopiero rozpoczynające prowadzenie firmy mogą skorzystać z „ulgi na start” i opłacać przez 6 miesięcy tylko składkę zdrowotną.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 wynosi 177 660 zł.

Składka zdrowotna

Od 2022 r. wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy zależy od formy opodatkowania jego działalności. Inaczej przepisy określają podstawę wymiaru dla osób opodatkowanych na zasadach ogólnych (skala lub podatek liniowy), inaczej dla stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a jeszcze inaczej gdy będzie to karta podatkowa. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być jednak niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli minimalna składka w 2022 r. wyniesie  270,90 zł. Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej na nowych zasadach pomaga obliczyć kalkulator ZUS, który dostępny jest na stronie www.zus.pl.

Przedsiębiorca, który rozlicza się z podatku na zasadach ogólnych (skala lub podatek liniowy), składkę na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń płaci na podstawie zasad obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. czyli od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. To oznacza, że kwota składki za styczeń dla tej grupy przedsiębiorców wyniesie 419,92 zł. Natomiast podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za luty 2022 r. – styczeń 2023 r. będzie zależeć od dochodu za poprzedni miesiąc. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej będą liczyć 9 % od dochodu, a rozliczający się podatkiem liniowym 4,9 % od dochodu za poprzedni miesiąc.

Natomiast na ryczałcie ewidencjonowanym podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie zależeć od przychodu i przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły od początku roku 60 tys. zł,  to podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie liczona od 60% prognozowanego wynagrodzenia. W przypadku uzyskania przychodów powyżej 60 tys. zł, ale nie więcej niż 300 tys. zł podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie liczona od 100% prognozowanego wynagrodzenia. Natomiast jeżeli przychody przekraczają 300 tys. zł, to podstawa będzie liczona od 180% prognozowanego wynagrodzenia. To oznacza, że składka zdrowotna w zależności od przychodu będzie wynosić 335,94 zł albo 559,89 zł albo 1 007,81 zł.

Na karcie podatkowej podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od  minimalnego wynagrodzenia, czyli składka wyniesie  270,90 zł.

Pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność (wspólnicy spółek, twórcy i artyści) oraz osoby współpracujące  podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będą liczyć od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, czyli dla tej grupy składka zdrowotna w 2022 r. wyniesie  559,89 zł.

Ważne comiesięczne rozliczenie

Od nowego roku  obowiązują trzy nowe terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych i płatności składek. To 5., 15. i 20. dzień danego miesiąca. Zaczynając od rozliczenia za styczeń 2022 r. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim