Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. inwestycji pn. “Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinkach Gardeja-Kwidzyn”.


WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.II.747.4.3.2021.EP

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 22 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.), zwanej dalej „u.t.k.” oraz art. 10 i art., 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
ze zm.),  zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocników Inwestora – spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą
w Warszawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.:

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 207
na odcinku Gardeja. – Kwidzyn”,

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat grudziądzki, gmina Rogóźno, na działkach numer ewidencyjny:

Gmina Rogóźno, obręb 0004 Gubiny: 256, 258, 259, 209, 208, 254, 214, 213/1

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

– drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

–   drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;

Informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (052) 349-7400.

Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Ponadto informuję:

 1. Z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem
  – nie stosuje się do  gruntów wnoszonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., w formie wkładu niepieniężnego do PLK S.A. na podstawie 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” ( Dz. U. z 2021 r. poz. 146); czynność prawna dokonana
  z naruszeniem powyższego przepisu jest nieważna (art. 9o ust. 8, 9 i 10 u.t.k.).
 2. Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii  kolejowej – nie stosuje się
  do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. (art. 9o ust. 12 i 14 u.t.k.),
 3. W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu
  od zgłoszenia – nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postepowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 9o ust. 13 i 14 u.t.k.).
 4. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
  nie stanowiącej własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego
  w terminie 7 dni od dnia zbycia. Brak terminowego dokonania takiego zgłoszenia
  i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstaw do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a. (art. 9o ust. 11 u.t.k.).

Przepis art. 9o ust. 6a u.t.k. stanowi, że w przypadku nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, zawiadomienia
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych
ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Rogóźno, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie lokalnej.

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa