Archiwum miesiąca: listopad 2021


Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 grudnia 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 01 grudnia 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 960 zł 20 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 354 zł 50 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 10 listopada 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2021 r. (5 657 zł 30 gr.).

Podstawa prawna: 

 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r. /M.P. z dnia 10 listopada 2021 r. poz. 1044/.
 • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 19 listopada 2021 r. poz. 1058/.

ZUS i PFRON zapraszają na szkolenie online

9 grudnia w godz. 10-11.30 odbędzie się bezpłatne szkolenie online z udziałem ekspertów bydgoskiego oddziału ZUS i kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON. Szkolenie adresowane jest do osób z niepełnosprawnością, które prowadzą własną firmę,  biur rachunkowych, a także do
przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W trakcie szkolenia będzie można dowiedzieć się m.in.:

 • Jakie korzyści daje zatrudnianie osób z niepełnosprawnością?
 • O jaką pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które prowadzą własną działalność gospodarczą?
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia dla pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością?
 • Czy osoby z niepełnosprawnością, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe mogą wykonywać pracę zarobkową?

Zapisy na szkolenie są przyjmowane do 6 grudnia pod adresem ewa.niedlich@pfron.org.pl. W tytule należy wpisać “zgłoszenie ZUS”, a w treści swój numer kontaktowy i ilość osób deklarujących udział w szkoleniu.  Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams.


Uwaga oblodzenie!!!

Zjawisko: Oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1.

Obszar: Dotyczy wszystkich powiatów

Ważność: od godz. 21:00 dnia 29.11.2021r. do godz. 09:00 dnia 30.11.2021r.

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 145.


Uwaga intensywne opady śniegu!!!

Zjawisko: intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy 16 powiatów: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

Ważność: od godz. 20:00 dnia 28.11.2021 do godz. 11:00 dnia 29.11.2021

Przebieg: prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm
do 15 cm, miejscami do 20 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 143.


Emerytura na konto coraz popularniejsza

Coraz więcej emerytów decyduje się na bezgotówkową wypłatę świadczenia. W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłaca na konto 79 proc. świadczeń emerytalnych. Wśród osób, które niedawno przeszły na emeryturę, udział wypłat w regionie na konto to aż 88 proc.

Ubankowienie klientów ZUS, również seniorów systematycznie rośnie. Już trzy czwarte naszych klientów posiada i korzysta z rachunku bankowego. Na koniec września 2021 r. poziom ubankowienia w kraju wynosił 75,5 proc., w województwie kujawsko-pomorskim 77 proc. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Klienci dostrzegają korzyści z posiadania konta w banku i korzystania z inernetu. Coraz częściej decydują się na pobieranie swoich świadczeń na konto w banku. Bezgotówkowy sposób otrzymywania świadczenia z ZUS to dla naszych klientów wygoda, bezpieczeństwo i oszczędność czasu. Dzięki temu mogą szybko i wygodnie opłacać rachunki, robić zakupy przez internet, a także załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Przez internet, w prosty sposób mogą też zgłosić w ZUS zmianę sposobu wypłaty świadczeń – właśnie na konto w banku.

Na Kujawach i Pomorzu najliczniejszą grupą klientów pobierających świadczenia z ZUS są emeryci
i renciści. Udział wypłat na konto w przypadku ich świadczeń to 76 proc. W przypadku świadczeń krótkoterminowych, czyli zasiłków, świadczenia rehabilitacyjnego – 87 proc. z nich trafia na rachunek bankowy.

Emeryci częściej decydują się na bezgotówkową wypłatę świadczenia. W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłaca na konto 79 proc. świadczeń emerytalnych. Wśród osób, które niedawno przeszły na emeryturę, udział wypłat w regionie na konto to aż 88 proc.

Jak wskazują badania przeprowadzone wśród klientów ZUS, osoby, które swoje świadczenia nadal otrzymują w gotówce, obawiają się nowych technologii i potrzebują pomocy. A takiego wsparcia udzielić mogą najmłodsi, czyli dzieci lub wnuki „nieubankowionych” seniorów – dodaje rzeczniczka.


Emerycie i rencisto -poinformuj ZUS o zmianie adresu i rachunku bankowego. To ważne!

O zmianie adresu zamieszkania czy zmianie numeru rachunku bankowego należy jak najszybciej poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niedopełnienie formalności może mieć  wpływ na wypłatę  emerytury czy renty.

Zdarza się, że emerytura bądź renta wraca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż klient nie poinformował z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie miejsca zamieszkania czy nowym numerze rachunku bankowego. By uniknąć takiej sytuacji, należy każdą zmianę adresu czy numeru rachunku bankowego zgłosić do ZUS najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zmianę banku, do którego ma być przekazywana emerytura, renta czy zmianę adresu można zgłosić w placówce ZUS, gdzie pracownicy pomogą wypełnić wniosek EZP (wniosek
o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce). Taki wniosek można także wypełnić w domu i wysłać go pocztą. Druk dostępny jest na stronie internetowej ZUS. Wniosek o zmianę danych można także złożyć, nie wychodząc z domu przez Internet – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS – dodaje rzeczniczka.

W decyzji o przyznaniu emerytury czy renty w pouczenie znajduje się informacja, aby
o zmianie adresu, czy numeru rachunku bankowego powiadomić ZUS na 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia. Wciąż jednak zdarzają się klienci, którzy
o tym obowiązku zapominają. Składają dyspozycję zmiany wypłaty świadczenia kilka dni przed terminem płatności, zamykając poprzedni rachunek bankowy, co powoduje, że emerytura czy renta zostaje zwrócona do ZUS, a senior musi dłużej czekać na wypłatę.
Jeśli zatem zmienimy bank, do którego ma być przekazywana emerytura, renta lub zmienimy adres, to pamiętajmy, aby jak najszybciej poinformować o tym ZUS. Wskazanie prawidłowych i aktualnych danych ma duży wpływ nie tylko na przepływ informacji, ale także na wypłatę świadczeń – apeluje Krystyna Michałek.


Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. inwestycji pn. “Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinkach Gardeja-Kwidzyn”.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.II.747.4.3.2021.EP

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 22 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.), zwanej dalej „u.t.k.” oraz art. 10 i art., 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
ze zm.),  zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocników Inwestora – spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą
w Warszawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.:

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 207
na odcinku Gardeja. – Kwidzyn”,

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat grudziądzki, gmina Rogóźno, na działkach numer ewidencyjny:

Gmina Rogóźno, obręb 0004 Gubiny: 256, 258, 259, 209, 208, 254, 214, 213/1

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

– drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

–   drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;

Informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (052) 349-7400.

Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Ponadto informuję:

 1. Z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem
  – nie stosuje się do  gruntów wnoszonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., w formie wkładu niepieniężnego do PLK S.A. na podstawie 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” ( Dz. U. z 2021 r. poz. 146); czynność prawna dokonana
  z naruszeniem powyższego przepisu jest nieważna (art. 9o ust. 8, 9 i 10 u.t.k.).
 2. Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii  kolejowej – nie stosuje się
  do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. (art. 9o ust. 12 i 14 u.t.k.),
 3. W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu
  od zgłoszenia – nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postepowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 9o ust. 13 i 14 u.t.k.).
 4. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
  nie stanowiącej własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego
  w terminie 7 dni od dnia zbycia. Brak terminowego dokonania takiego zgłoszenia
  i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstaw do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a. (art. 9o ust. 11 u.t.k.).

Przepis art. 9o ust. 6a u.t.k. stanowi, że w przypadku nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, zawiadomienia
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych
ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Rogóźno, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie lokalnej.

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa


Środki na modernizację stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk.

Gmina Rogóźno otrzymała 2,85 mln złotych dofinansowania na modernizację stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Wręczenie voucherów odbyło się w miniony piątek (19 listopada) w Delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, gdzie Wójt Gminy Rogóźno Krzysztof Polesiak odebrał promesę na realizację tej inwestycji z rąk Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlaua. W uroczystości wzięli udział również Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, posłanka Sejmu RP Joanna Borowiak oraz posłowie Sejmu RP Jan Krzysztof Ardanowski i Mariusz Kałużny.

Uwaga opady marznące!!!

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski

Ważność: od godz. 03:00 dnia 23.11.2021 do godz. 09:00 dnia 23.11.2021

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 141.