Archiwum dnia: 8 czerwca 2021


Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 30 maja 2021 r. o świadczenie wyrównawcze mogą występować osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS renty rodzinne.

Do tej pory świadczenie takie Kasa wypłacała osobom uprawnionym, które otrzymywały emeryturę, rentę inwalidzką oraz rentę z tytułu niezdolności do pracy. Obecnie krąg takich osób poszerzony został o osoby otrzymujące rentę rodzinną.

Wniosek o świadczenie wyrównawcze należy składać do jednostki organizacyjnej KRUS (Oddział Regionalny lub Placówka Terenowa KRUS) wraz z dokumentem potwierdzającym nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wystawionym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Osoby uprawnione do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze dodatkowo powinny dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2.501,76 zł, a łączną kwotą otrzymywanych emerytur i rent oraz ww. świadczeń zagranicznych.

Szczegółowe informacje i formularze dostępne są na stronie: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/swiadczenie-wyrownawcze-dla-dzialacza-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osoby-represjonowanej-z-po-1/.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 ze zm.).

 


PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dotyczy: przerw w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:

15.06.2021 w godz. 730-1300 Stacja: Kornatowo 1

16.06.2021 w godz. 900-1300 Stacja: Obory 4

16.06.2021 w godz. 930-1730 Stacja: Zarośle 2

21.06.2021 w godz. 900-1500 Stacje: Wałdowo 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Ruda 8, 12

Za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przepraszamy