Archiwum dnia: 15 grudnia 2020


Pieniądze z ARiMR na zakup komputera dla dzieci z rodzin rolniczych.

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) dla dziecka. Oczywiście, wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach, poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy. Wnioski składa się do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51/53, 86-300 Grudziądz.

Warunku i wniosek znajdziesz tu: https://cutt.ly/ehPBQwe

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:
– kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.
– kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
– kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r..

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę, potwierdzającą dokonanie zakupu takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 roku. Należy ją dostarczyć do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Podstawa prawna: §13 z rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.