Archiwum miesiąca: luty 2020


Spotkanie Wójta z mieszkańcami Gminy w sprawie planowanych rządowych inwestycji kolejowych i drogowych na terenie Gminy Rogóźno

27 lutego 2020 r. na zaproszenie Wójta Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy związane ze stanem spraw dotyczących planowanych
do realizacji rządowych inwestycji kolejowych i drogowych na terenie Gminy Rogóźno:

– Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z układem kolejowym,

– drogi ekspresowej S5.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00. Licznie przybyłym mieszkańcom Gminy Wójt – Krzysztof Polesiak przedstawił w pierwszej kolejności opracowaną na zlecenie rządu koncepcję przestrzenną lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz planowanym układem kolejowym, w którym przebieg jednej z tras kolejowych w przedstawionych założeniach będzie lokowany także na terenie Gminy Rogóźno. Wójt zachęcał do zapoznania się z materiałami w tym zakresie znajdującymi się na rządowej stronie internetowej oraz do udziału w ogłoszonych w tym zakresie negocjacjach. Szczegóły w tym zakresie znajdziecie Państwo pod linkiem.

Drugim poruszonym tematem, budzącym od niedawna wiele emocji wśród Mieszkańców Gminy jest planowany przebieg drogi ekspresowej S5. Wójt wskazał, że źródłem wszystkich (8 wariantów) wariantów proponowanych przebiegów jest opracowanie pod nazwą „Studium Sieciowe Układ Dróg Krajowych w Rejonie Grudziądza” zlecone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w 2010r. Dwa z wariantów przedstawionym w Studium Sieciowym zostały wprowadzone do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno Uchwałą nr XII/62/2015r. z dnia 29.12.2015r. Rady Gminy Rogóźno jednogłośnie (15 głosów za na 15 głosujących radnych). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzeni w danej gminie, zatem ujęcia wariantów przebiegu planowanej trasy S5 było decyzją świadomą organu przedrwiwającego projekt studium oraz organu uchwalającego studium, włączając w to wynikające
z tej decyzji konsekwencje.

Wójt Gminy – Krzysztof Polesiak przedstawił zabranym Mieszkańcom obecny stan spraw w zakresie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S5. W końcu sierpnia 2019r. GDDKiA zleciła opracowanie Studium Korytarzowego – nowego dokumentu, który ma określić warianty przebiegu drogi uwzględniając m.in. zmiany w sieci osadniczej, jakie zaszły od 2010 r., czyli daty opracowania Studium Sieciowego. Posługiwanie się obecnie w dyskusjach wariantami przebiegu drogi S5 pochodzącymi ze dokumentu z 2010 r., pozbawione jest większego sensu, gdyż to dopiero nowy dokument, którego opracowanie planowane jest do końca sierpnia 2020 r. wskaże aktualne zapatrywania GDDKiA w tym zakresie.

Wójt Gminy zapowiedział przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej oraz konsultacji
po ukazaniu się nowego dokumentu GDDKiA, ponadto przypomniał, że Rada Gminy na jego wniosek podjęła w 2019 r. uchwałę o przystąpienia do opracowania zmian w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno tak aby możliwe było dostosowanie tego strategicznego dokumenty Gminy do zmian w planach rządowych na przebieg drogi S5.

Wójt Gminy Krzysztof Polesiak przedstawił ponadto Mieszkańcom obecnym na spotkaniu informacje dotyczącą zawartego przez gminy powiatu grudziądzkiego i Miasto Grudziądz porozumienia o współpracy, w tym także w zakresie planowanego przebiegu trasy ekspresowej S 5.

Na koniec spotkania Wójt złożył Mieszkańcom przybyłym na spotkanie podziękowania:

Szanowni Mieszkańcy,

 

Dziękuję za Waszą obecność na dzisiejszym spotkaniu poświęconym planowanym inwestycjom w naszej gminie. Wysoka frekwencja świadczy o Waszej trosce i zaangażowaniu w sprawy naszej lokalnej społeczności. Dziękuję za Wasze pytania i głosy w dyskusji. Jestem przekonany, że tego typu spotkania pozwolą umocnić i bardziej zjednoczyć naszą wspólnotę samorządową.

Pozdrawiam serdecznie

Krzysztof Polesiak

W załączeniu przedstawiamy prezentację Wójta Gminy ze spotkania z Mieszkańcami


Centralny Port Komunikacyjny – KONSULATCJE PRZEBIEGU TRAS.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rogóźno,

W nawiązaniu do spotkania dotyczącego planowanych inwestycji na terenie naszej gminy przypominamy o konsultacjach społecznych dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, ma na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z  treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, gdyż linia kolejowa nr 5 z Gdańska do Centralnego Portu Lotniczego prowadzić ma przez naszą gminę – planowany przebieg został opracowany w Arkuszu nr 6.

Wszelkie Państwa pytania i wątpliwości związane ze zgłaszaniem uwag w ramach konsultacji rozwieje Pan Dariusz Święconek – pracownik Urzędu Gminy, który jest do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 56 / 46 884 84 oraz d.swieconek@rogozno.ug.gov.pl

 

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

 

Do pobrania:

Mapa przebiegu linii kolejowej nr 5

CPK – konsultacje.

 


Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Rogóźnie informuje, że Wójt Gminy Rogóźno Zarządzeniem nr 15/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. Zapraszamy do składania ofert.

Zarządzenie. pdf

Wzór oferty.doc

Wzór oferty.pdf


Konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rogóźno,

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z  treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, gdyż linia kolejowa nr 5 z Gdańska do Centralnego Portu Lotniczego prowadzić ma przez naszą gminę.

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno


Rozgrywki w halowej piłce nożnej wśród strażaków Gminy Rogóźno.

W minioną sobotę w Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Rogóźnie odbył się VI Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP Gminy Rogóźno. Po zaciętych rozgrywkach 1 miejsce zajęła drużyna OSP Rogóźno przed OSP Szembruk, OSP Szembruczek, a najniżej uplasowała się drużyna OSP Rogóźno Zamek. Najlepszym strzelcem został Bartosz Krzak z OSP Rogóźno z 8 bramkami. Jako organizatorzy uhonorowaliśmy również najstarszego zawodnika turnieju, którym był Wojciech Pless z OSP Rogóźno Zamek. Oprócz seniorów po raz pierwszy zorganizowaliśmy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W tym przypadku 1 miejsce zajęła MDP Rogóźno Zamek, przed MDP Rogóźno i MDP Szembruczek. Najlepszym strzelcem młodzieżowców został Kornel Bukowski z Rogóźna Zamku, który zdobył dla swojej drużyny 5 bramek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia za rok.


Podsumowanie roku przez KM PSP

W dniu 13.020.2020 r. Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu odbyło się coroczne spotkanie podsumowujące stan ochrony przeciwpożarowej w powiatu grudziądzkiego w 2019 roku. Była to okazja do m.in. zapoznania się z ilością interwencji poszczególnych jednostek OSP z terenu naszego powiatu czy też wielkością środków pozyskanych na ich funkcjonowanie. W trakcie spotkania pożegnano bryg. Dariusz Sengerski zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu, który z dniem jutrzejszym po 30 latach służby odchodzi na emeryturę. W imieniu mieszkańców z terenu naszej gminy gminy dziękujęmy mu za dotychczasową współpracę na rzecz bezpieczeństwa.