Archiwum dnia: 28 grudnia 2017


Dofinansowanie na utylizację azbestu

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2018 roku. Dotacja udzielana jest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Program przewiduje dofinansowanie kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 800 zł do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów w/w wyrobów. Po zebraniu wniosków gmina opracowuje wniosek zbiorowy do Funduszu o dzielenie dotacji oraz wyłania firmę demontującą i utylizującą odpady. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach czerwiec – październik 2018 roku.

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno pokój nr 16 w terminie do 28 lutego 2018 roku.

Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 56 4687025 oraz na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.torun.pl


Nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2018 roku

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że od 1 stycznia 2018 roku usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Rogóźno będzie świadczyć Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław, Wielki Komórsk, ul. Warlubska 17.

Jednocześnie informuję, że zmieniają się zasady segregacji odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno od 1 stycznia 2018 roku odpady należy segregować na następujące frakcje:

  • papier i tektura – pojemnik w kolorze niebieskim;

  • tworzywa sztuczne i metale – pojemnik w kolorze żółtym;

  • szkło – pojemnik w kolorze zielonym;

  • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik w kolorze brązowym;

  • pozostałe odpady komunalne