Archiwum miesiąca: maj 2017


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 maja 2017 r. z realizacji programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 maja 2017 r. z realizacji programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

 


Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

“Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej. Termin składania wniosków:

12.06.2017 r. – 27.06.2017 r. czytaj więcej

http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/176-konkurs-3-2017


Informacja o wyborze wykonawcy na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno w 2017 roku” realizować będzie firma „MG ECO INVEST” Bartosz Marcinkowski z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Handlowy Młyn 27. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania ze strony ww. firmy jest Pan Tomasz Reiwer tel. 694 169 093.


Apel do mieszkańców – dbajmy o ład i porządek naszej gminy

P1050954W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy (w szczególności terenu piaskowni), apelujemy do wszystkich mieszkańców o nie śmiecenie i pilnowanie, aby nie śmiecono. Nie możemy zachowywać się obojętnie, bo przecież stan sanitarny gminy świadczy o naszej kulturze.

Mając na względzie estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie możemy wywozić odpadów do lasów czy też wyrzucać ich do przydrożnych rowów. Zabronione jest także spalanie ich w domowych piecach. Wszystkie te działania zagrażają nam samym, naszym dzieciom, wnukom, przyrodzie i środowisku w którym żyjemy.

Przypominamy, że w ramach obecnego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogóźno, mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym. Ponadto dwa razy w roku organizujemy nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i odpadów remontowo-budowlanych.

Dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w Naszej Gminie. Zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych lasów, jezior, rzek i przede wszystkim pięknej przyrody. Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci proszony jest o natychmiastowy kontakt z Policją:

– Dzielnicowy Marek Tubacki tel. 786 859 002 lub 997

– Dzielnicowy Dariusz Kniter tel. 786 859 013 lub 997

Proszę pamiętać, że za nielegalny wywóz śmieci można otrzymać mandat do 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia, dużej skali zjawiska, powtarzalności procederu lub wyjątkowej uciążliwości sprawa kierowana jest do sądu.

Załączone zdjęcia pochodzą z terenu naszej gminy.


Dotacje na założenie firmy !!!

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica rozpoczyna realizację projektu partnerskiego „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz.

Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup,

– osoby powyżej 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:

– dotację do 24 000 zł na stworzenie dla siebie miejsca pracy

– wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 6 do12 m-cy do 1 200 zł/miesiąc

– wsparcie doradczo – szkoleniowe

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica codziennie w godz. 08.00 – 16.00 osobiście

lub telefonicznie pod numerami 56 687-39-09 lub 726-088-408

Szczegółowe informacje można będzie też uzyskać na stronie internetowej www.trgp.org.pl gdzie umieszczona zostanie pełna dokumentacja dotycząca zasad naboru do projektu.

Rozpoczęcie naboru uczestników planowane jest po 15 maja 2017 roku.


Godny naśladowania

P1050932Nasz druh Marcin Janc w dniu 20 kwietnia br. będąc w Toruniu w podróży służbowej bez chwili wahania udzielił bezinteresownej pomocy uczestnikom wypadku drogowego w Toruniu.

To dzięki jego postawie, profesjonalizmowi i zdecydowanemu działaniu udzielając pierwszej pomocy poszkodowanym i wzywając służby ratownicze uratował życie ofierze wypadku.

Taka postawa nieprzechodzenia obojętnie wobec bliźnich jest godna pochwały i najwyższego uznania. Udowodnił, że strażakiem zostaje się na całe życie.

Jego postawa została doceniona przez władze strażackie pięknymi gratulacjami od Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu i Starosty Grudziądzkiego.

Podczas obchodów Dnia Strażaka nasz druh otrzymał upominki, które będą przydatne w pełnieniu służby strażaka ochotnika w jednostce OSP w Rogóźnie.

Gratulujemy i dziękujemy

P1050928