Kontrola kompostowników przydomowych oraz kompostowania w nich bioodpadów.

Urząd Gminy informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa narzucającymi samorządom obowiązek przeprowadzania kontroli przydomowych kompostowników, w kwietniu br. rozpocznie się proces weryfikacji faktycznego posiadania kompostowników i kompostowania w nim bioodpadów. Weryfikacja będzie dotyczyła wyłącznie mieszkańców, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika i którzy z tego tytułu uzyskują ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Rogóźno dokonają przeglądu stanu faktycznego oraz prawidłowości zagospodarowania bioodpadów, na podstawie którego zostanie sporządzony protokół.

W załączeniu przekazujemy do zapoznania się z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju, którego Dział II Rozdział 7 (strony 12-13) mówi o warunkach technicznych jakie powinny spełniać kompostowniki.

Właścicielowi nieruchomości, korzystającemu ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów, a który:
1) nie posiada kompostownika przydomowego;
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
3) uniemożliwia upoważnionej osobie dokonania oględzin nieruchomości
na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza się w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym ujawniono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. Kompostowania bioodpadów, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju – pobierz

 


Gmina pozyskała środki na funkcjonowanie ośrodków wsparcia Senior+.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów na funkcjonowanie ośrodków wsparcia Senior+. W uroczystości udział wzięli: Joanna Borowiak – Poseł na Sejm RP, Radosław Kempinski – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy oraz Marzena Halik – Skarbnik. Pozyskane z Programu wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025 przez nasz samorząd środki w wysokości 179 626 zł zostaną przeznaczone na realizację usług w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej dla seniorów uczęszczających do Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Rogóźnie oraz Klubów Senior+ w Jamach i Szembruku.

 


Dzień Działacza i Animatora Kultury.

Dzień Działacza i Animatora Kultury to święto osób,

które swoim zaangażowaniem i pracą urozmaicają codzienne życie,

promując tradycję i kulturę regionu.

W tym dniu życzę wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego

dużo zdrowia, sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy

oraz powodzenia w realizacji wszelkich zamierzeń i planów.

Niech pasja z jaką podejmujecie działania nigdy nie gaśnie!

Dziękuję tym, którzy mają swój udział w upowszechnianiu

i ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa narodowego za pracę

na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji.

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

 


Zapisy na letnie półkolonie w Gminie Rogóźno.

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Rogóźno wraz z Dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych z Gminy Rogóźno serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu Gminy Rogóźno do udziału w letnich półkoloniach. Zapisy na półkolonie trwają do 31 maja 2023 roku w sekretariatach szkół podstawowych w Białochowie, Rogóźnie i Szembruczku. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów.

 


Święto Gminy 2023.

Święto Gminy 2023 za nami!!!. Konkurs wypieków, Turniej Sołectw, występy Drugiej Maryli oraz Doris Band, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy, wystawcy lokalnych produktów, dmuchańce i popcorn dla najmłodszych – to tylko część atrakcji, która czekała na uczestników tej imprezy. Dopisała słoneczna pogoda oraz Wy – nasi mieszkańcy – dziękujemy za Waszą obecność. Dziękujemy również wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia: Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy Rogóźno, Dyrektor i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogóźnie, druhom z OSP Rogóźno, OSP Szembruk oraz OSP Szembruczek za pomoc w organizacji i zabezpieczenie imprezy. W trakcie tego wydarzenia dziękujemy za finansowe wsparcie zakupu protezy dla Marcina. Dzięki Państwu zebraliśmy 3,6 tys. złotych. Zapraszamy do obejrzenia videorelacji z tej imprezy i do zobaczenia za rok na kolejnej odsłonie Święta Gminy.

 

 


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się:
🔹 31 maja 2023 r. (tj. środa)
🔹 o godzinie 17.00
🔹 w świetlicy wiejskiej w Oborach (gm. Stolno).

Porządek:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. LSR na lata 2023-2027 – Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027:
– Podsumowanie procesu przeprowadzonych konsultacji społecznych – określone problemy i potrzeby.
– Prezentacja LSR, w tym matryca celów i przedsięwzięć, plan komunikacji i sposób wdrażania zadań
w ramach LSR.
5. Wdrażanie LSR na lata 2016-2023.
– Podsumowanie Wdrażania LSR – analiza efektów zrealizowanych dotychczas zadań w ramach wdrażania LSR na lata 2016-2023 oraz działań animacyjnych i aktywizacyjnych.
– Prezentacja zadań do realizacji do 31.12.2023 r.
6. Kojarzenie partnerów – promocja lokalnej przedsiębiorczości – prezentacja oferty lokalnego przedsiębiorstwa: „Pomysł na biznes – lokalny potencjał szansą rozwoju przedsiębiorczości na obszarze działania LGD „Vistula-Terra Culmensis”.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie.